Home > Europa ontwikkelt handvatten voor sedimentbeheer in context Kaderrichtlijn Water

Europa ontwikkelt handvatten voor sedimentbeheer in context Kaderrichtlijn Water

13-07-2020

Meer dan 60 experts uit diverse Europese lidstaten en van uiteenlopende belangengroepen zijn op 28 mei j.l. online gestart met het ontwikkelen van een technisch document voor sedimentbeheer in de context van de Kaderrichtlijn Water. Het doel van het document is om tot een gedeeld begrip te komen over wat de rol is van sediment in het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Subgroepen
In vier subgroepen wordt nu parallel verder gewerkt aan vier hoofdonderwerpen: dynamiek van sediment op stroomgebiedsschaal, sedimentkwantiteit, sedimentverontreiniging en geïntegreerde sedimentbeheerplannen.

Per hoofdonderwerp worden de kernboodschappen beschreven. Voor verdere details zal worden verwezen naar beschikbare publicaties en rapporten. Ook worden sedimentbeheer praktijkvoorbeelden beschreven. Deze voorbeelden worden door de lidstaten en belanghebbenden aangedragen.

Voor Nederland neemt Dorien ten Hulscher (Min IenW/RWS) deel in de kerngroep die het schrijven van het document aanstuurt. Vanuit het Europese Sediment Netwerk SedNet neemt Jos Brils (Deltares) hieraan deel. Samen coördineren zij de werkzaamheden voor het onderwerp sedimentverontreiniging.

Volgens planning moet het document in mei 2021 klaar zijn en voor goedkeuring worden voorgelegd aan de Europese waterdirecteuren. Het document zal dus in ieder geval gebruikt kunnen worden voor het uitwerken van de 4e generatie stroomgebiedbeheerplannen die in 2027 moeten worden opgeleverd.